Adatvédelem

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

A www.jaszberenyonline.hu honlap szerkesztője a boommedia Kft, amely lehetővé teszi a www.jaszberenyonline. hu vagy a www.jbo.hu honlapon regisztrálók részére, hogy a honlap tartalmát kommentárral lássák el, „topic”-ot, azaz új témát, felületet nyissanak és a „topic”-okhoz hozzászóljanak. A boommedia Kft. ennek érdekében a honlapra látogató, valamint a honlapon regisztrálók (felhasználók) adatait kezeli.
Az adatok kezelésével összefüggésben a boommedia Kft. ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni kívánó vagy már regisztrált látogatóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A boommedia Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megnevezése:

Az adatkezelő: boommedia Kft. (székhely: 5100 Jászberény Csángó u. 17.)
Az adatkezelő adatfeldolgozóként a Web-N Kereskedelmi és Szolgáltató Bt -t
Cégj.szám: 16-06-008797, Adószám: 21807510-2-16, Székhely: 5100, Jászberény Szövetkezet út 5. 3/33.) veszi igénybe, aki a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzi.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.jaszberenyonline.hu honlapon - az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján - a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A regisztráció magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését és a felhasználási feltételek elfogadását is.
A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a portálon való regisztrációval adja meg.

Kezelt adatok
Az adatkezelő a regisztráció és a további felhasználás során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli.

I. A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:

* felhasználói neve
* email címe
* születési dátuma, neme
* iskolai végzettsége

(A felhasználónak továbbá meg kell adnia egy jelszót. Az adatkezelő a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.)
A felhasználói név bármely regisztrált felhasználó számára hozzáférhető.

II. A regisztrációt követően a honlap használata során a felhasználók a www.jaszberenyonline.hu honlap tartalmát kommentárral láthatják el, „topic”-ot, azaz új témát, felületet nyithatnak és a „topic”-okhoz hozzászólhatnak, ennek során pedig további személyes adatokat adhatnak meg önkéntesen.

III. A www.jaszberenyonline.hu honlap használata során az adatkezelő rögzíti a honlapra látogató IP címét. Ezen adat naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá.

IV. A www.jaszberenyonline.hu honlap regisztrált felhasználóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas, így lehetővé teszi egyes testreszabott szolgáltatások és ajánlatok közvetítését.

Az adatkezelés célja

I. A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók és jogosultságaik azonosításához szükséges. A regisztráció során megadott e-mail cím a regisztrált felhasználók részére küldendő elektronikus levél megküldéséhez szükséges.

II. Az ezen kívül önkéntesen megadott személyazonosító adatok kezelése a felhasználók egymás általi azonosításához szükséges. Az egyébként (hozzászólásokban stb.) megadott személyes adatok kezelése a fórum használatának szükségszerű velejárója.

III. A regisztráció során megadott személyes adatokat és a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat az adatkezelő felhasználhatja arra, hogy a felhasználóknak küldött hírlevélben személyre szabott reklámok jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú kezelését a felhasználó leiratkozással megtilthatja.

IV. Az adatkezelő által naplózott statisztikai adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

Személyre szabott reklámok
Az adatkezelő, aki egyben szolgáltató a felhasználó érdeklődési körének megfelelően személyre szabott reklámokat küldhet az adatkezelő által küldött hírlevelek útján. A személyre szabott reklámok a felhasználók részére lehetővé teszik, hogy érdeklődési körükbe vágó, életkoruknak megfelelő hasznos információk birtokába jussanak, és az érdeklődési körükbe nem eső reklámok a lehető legkisebb eséllyel jussanak el hozzájuk. A személyre szabott reklámok felhasználóhoz igazításához az adatkezelő felhasználhatja a felhasználó által kötelezően megadott személyes adatokat. A felhasználó leiratkozással megtilthatja személyes adatai ilyen célú felhasználását.

Az adatkezelés időtartama

I. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.
II. A felhasználó által ezen felül önkéntesen megadott adatok kezelésére a felhasználó döntése szerinti időintervallumban kerül sor, az adatok megadásától, azok törléséig.
III. A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított maximum 30 napig tárolja.
IV. Az adatok törlésére a felhasználó kérelmére vagy az adatkezelő által a felhasználási feltételekben rögzített módon van lehetőség.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát az adatok tárolása, őrzése során.

A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

I. A www.jaszberenyonline.hu honlap felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor törölheti adatait a honlapon keresztül elérhető adminisztrációs felületen keresztül.
Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban vagy e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: 5100 Jászberény Csángó u. 17.
Email: boommedia@boommedia.hu

II. A felhasználó bármely kérdéssel, illetve észrevétellel az üzemeltető munkatársához fordulhat a boommedia@boommedia.hu e-mail címen.
A felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, jogainak érvényesítése érdekében továbbá az adatvédelmi biztoshoz fordulhat (Adatvédelmi Biztos Irodája, 1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.