Médiaajánlat

A Jászberény Online - Jászberény és a Jászság vezető hírportálja- , egy napi frissítésű, az interneten megjelenő kulturális és közéleti lap.
A térségben elsőként vállalta fel azt a feladatot, hogy - eleget téve a kor kihívásainak - az internetet használó, annak előnyeivel élni kívánó jászberényiek hír- és információforrásává váljon.

Egy kisváros hírportálja nyilvánvalóan nem tud és nem is akar versenyezni a nagy országos portálokkal, ám mindenképpen élni kíván azzal a lehetőségével, hogy a helyi eseményekről gyorsan és rugalmasan képes beszámolni.
Az internet adta előnyök kihasználásával arra törekszünk, hogy a naprakész írások mellett, a képi- hang- és videótartalmak által is minél élvezetesebbé tegyük a jászberényi események nyomon követését.

Rovatainkat a városban köztiszteletben álló személyekkel és számos civil szervezettel együttműködve szerkesztjük. Partnerünk sok jászsági tartalommal bíró honlap, ezen együttműködések által még szélesebb körhöz juthatnak el írásaink.

A legfrissebb hírek, a legérdekesebb események közlése mellett, egy városi szinten egyedülálló adatbázis kiépítése is folyik, melyben regisztrálhatnak a város intézményei, cégei, közösségei.

Hasznos szolgáltatásaink - melyek mind az idelátogatóknak, mind a helyieknek segítségére lehetnek - még népszerűbbé és látogatottabbá teszik a lapot. Természetesen teret biztosítunk olvasóink véleménynyilvánításainak, ill. megadjuk az ezekre történő reagálások lehetőségét is.

Elsőnek lenni sokszor hálás, de ugyanakkor nehéz feladat is. A visszajelzésekből és a növekvő napi látogatottsági adatokból viszont igazolva érezzük eredeti elképzelésünket, miszerint a városnak szüksége van egy ilyen médiára.

PARTNEREINK HIRDETÉSEINEK MEGJELENTETÉSÉRE AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEKET KÍNÁLJUK:

Fontos tudni, hogy a hirdetési blokkok folyamatosan láthatóak az oldalon, de egy-egy helyen több hirdetés is megjelenítésre kerül. Ezek minden egyes cikk vagy kép betöltésekor váltogatják egymást.
A jobb oldalon található szélső sávban pedig a hirdetések sorrendje változik egy-egy új oldalrész betöltésekor, azaz kattintásonként más sorrendben, de mindig láthatóak.

Természetesen felár ellenében lehetőség van arra, hogy bizonyos helyeken csak egy hirdetés jelenjen meg.

A hirdetésekkel kapcsolatban az oldal alján, a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeinken érdeklődhet.Általános Hirdetési Feltételek

I. TÁRGYA

1. Jelen feltételek tárgya a boommédia Kft. (továbbiakban: Kiadó) által kiadott Jászberény Online (www.jbo.hu) hirdetési felületeinek értékesítése. A jelen feltételektől eltérő bármilyen egyéb rendelkezés érvénytelen mindaddig, amíg az írásban elfogadást nem nyert Kiadótól.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. A megjelentetni kívánt hirdetésnek meg kell felelnie az esztétikai és etikai, valamint technikai normáknak, tartalma és formája nem ütközhet jogszabályba.
3. Reklámozó felelős a hirdetés tartalmának valódiságáért és azért, hogy ez nem sérti harmadik személyek jogait, valamint ugyancsak Reklámozó garantálja a közzétételhez szükséges jogok megszerzését is. Az e pontban írottakat Kiadó nem jogosult vizsgálni, azonban esetleges megsértésük esetén semmiféle felelősséggel nem tartozik, a teljes helytállásra Reklámozó köteles.
4. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvénynek az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat megfogalmazó 8-13. §-ban lefektetett rendelkezések – fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozásának tilalma; gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható, vagy kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználása engedélyezett, valamint kizárólag orvosi rendelők, gondozóintézetek által beszerezhető gyógyszerek reklámozásának tilalma; embergyógyászati célra szánt, gyógyszertárból vény nélkül is kiadható gyógyszerek továbbá gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozására vonatkozó korlátozások; gyógyszerreklám közzétételére vonatkozó tilalmak; dohányáru, alkoholtartalmú ital reklámozására és a reklám közzétételére vonatkozó tilalmak, valamint a dohányáru sajtótermékben való reklámjának tartalmára vonatkozó rendelkezések - megsértése esetén Kiadó semmiféle felelősséggel nem tartozik. Az e pontban megfogalmazott rendelkezések megsértéséért a Reklámozó teljes felelősséggel tartozik

5. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 4. - 7./A §-iban lefektetett rendelkezések megsértéséért Kiadó felelősséggel nem tartozik, Reklámozó teljes felelősséggel tartozik. Kiadó a hivatkozott törvényi rendelkezéseknek megfelelően jogosult a tilalmakba ütköző reklámok megjelentetését – minden szankció nélkül – kizárólag a megfelelő törvényhelyre történő hivatkozással egyoldalúan megtagadni.

III. A MEGRENDELÉSSEL ÉS ANYAGLEADÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1.Hirdetés megrendelésének minősül minden írásban érkezett, aláírt és lebélyegzett megrendelés.
2.A megrendelésnek minden esetben tartalmaznia kell a kívánt megjelenési dátumo(ka)t, méretet, illetve az egyéb, a Kiadó részéről felmerülő, a megjelenéssel kapcsolatos igényeket.
3. Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá beérkezett megrendeléseket visszaigazolja, és nyilatkozik a Reklámozó által kért időpontról és a hirdetési díjról. Amennyiben Reklámozó konkrét időpontot nem jelöl meg, abban az esetben Kiadó megjelöli a legközelebbi lehetséges megjelenés időpontját. A szerződés a megrendelés elfogadásával lép hatályba. Amennyiben visszaigazolására Kiadóhoz két napon belül Reklámozó részéről írásbeli véleményeltérés nem érkezik, Kiadó úgy tekinti, hogy a szerződés a megrendelés, Kiadó visszaigazolása, valamint jelen Általános Hirdetési Feltételek és Kiadó hatályos tarifatáblázata alapján létrejött.
4. Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és visszaigazolt hirdetési felületet Reklámozó részére minden körülmények között biztosítja, kivéve, ha bizonyítja, hogy a megrendelés meghiúsulását rajta kívül álló ok eredményezte.
5. Kiadó jogosult visszautasítani azokat a hirdetéseket, amelyek a II.2. - II.5. pontba ütköznek. Kiadó a hirdetések kéziratán Reklámozó külön jóváhagyása nélkül jogosult elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges stilisztikai és egyéb javításokat kivéve, ha a Reklámozó a megrendelésben, vagy a szerződésben írásban nyilatkozik arról, hogy a Kiadó a hirdetéseken semmilyen változtatást nem eszközölhet. Ugyancsak jogosult a hirdetés szövegében tartalmi, érdemi változtatásokat végezni, amennyiben ez szükséges. Ez esetben azonban a módosított kéziratot jóváhagyás céljából köteles visszaküldeni Reklámozónak. Nem észlelés címen a kiadóval szemben semmiféle igény nem támasztható.
6. Reklámozó köteles az előre megadott határidőig a közzétételhez szükséges anyagokat (kézirat, szöveg, kép, rajz vagy elektronikus adathordozó - továbbiakban hirdetési anyag) hiánytalanul Kiadó rendelkezésére bocsátani. Reklámozó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott hirdetési anyag rossz minőségéből vagy hiányából fakad. Telefaxon küldött ábraanyag megjelentetését Kiadó NEM vállalja. Amennyiben a hirdetés elkészítéséhez Reklámozó a Kiadó segítségét igényli, ezt a megrendeléssel együtt kell közölnie, hogy az alkotók kijelölésére és a munkák elvégzésére, majd jóváhagyására elegendő idő maradjon. Kiadó megbízásnak tekinti azt is, ha a Reklámozó által leadott hirdetési anyag technikailag nem alkalmas megjelentetésre. Az e pontban meghatározottól eltérően leadott hirdetési anyagok esetén Kiadó technikai költséget számít fel, továbbá a hirdetések elkészítésekor végzett munkák költségét is Kiadó Reklámozó felé külön felszámítja.
7. Kiadó, az általa elkészített hirdetésekről csak a Reklámozó kifejezett kérésére küld lenyomatot. Amennyiben az azon szereplő határidőig korrigálva visszakapja azt, úgy a kért módosításokat figyelembe veszi. Ha a Reklámozó a határidőn belül nem módosítja, úgy Kiadó a hirdetést elfogadottnak tekinti.
8. A Kiadó által készített hirdetések, grafikák, egyéb grafikai elemek Kiadó tulajdonát képezik. Ezek másolása, sokszorosítása, más célból történő felhasználása csak Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása után lehetséges.
9. A hirdetési megbízások csupán a tervek illetve hirdetési anyagok bemutatása és elfogadása után válnak Kiadóra nézve kötelezővé. A megbízás elutasítását Kiadó Reklámozóval haladéktalanul közli.
10. A megrendelt hirdetés anyagának határidőn túli leadása esetén a megjelenés, illetve az előzetes megállapodás szerinti elhelyezés nem garantált, a teljes hirdetési díjat azonban Kiadó felszámítja.

11. Ha a végső leadási határidőig Reklámozó nem küld hirdetési anyagot, vagy ha - folyamatos megrendelés esetén - a leadási határidőig nem jelzi, hogy változtatni kíván a közlendő hirdetésen, Kiadó felszólítja Reklámozót, hogy nyilatkozzon a megjelentetni kívánt hirdetés témájáról. Amennyiben a felszólításra Kiadó nem kap választ, automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg.
12. Kiadó az időben átadott és elfogadott, jó minőségű hirdetési anyag alapján garantálja a hirdetés kifogástalan megjelenését. A megjelenítés során kis mértékű szín- és tónusbeli eltérések előfordulhatnak.
13. Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból eredő többletköltséget minden esetben a Reklámozó viseli.
14. Ha a hirdetés Kiadó mulasztásából hibásan, a megrendeléstől eltérően vagy tévesen jelenik meg, illetve nem jelenik meg, abban az esetben Kiadó - Reklámozó kérésére - elsősorban a hirdetési díjból árengedményt ad, majd a hirdetést javítva megjelenteti. Az ismételt közlésen túlmenően Kiadót semminemű egyéb kötelezettség nem terhelheti.
15. Bármiféle hirdetési anyagot Kiadó csak a Reklámozó előre jelzett, kifejezett kívánságára őriz meg és küld vissza.
16. Reklámozó a lekötött hirdetési felület lemondása esetén csak akkor köteles pönálét fizetni, ha a lemondás a megrendelési határidőt követően történik. Ha a lemondás ezen kívül eső időben történik, abban az esetben csak a felmerült költségeket kell Reklámozónak megfizetnie. Amennyiben a lemondás a megrendelési határidőt követően történik, akkor a Reklámozó a felmerült költségeken túl 50%-os bánatpénzt is köteles fizetni. A megjelenést megelőző 14 napon belüli lemondás esetén a hirdetési díjból visszatérítés nem jár. A hirdetés lemondása kizárólag írásban történhet. A határidő a Kiadóhoz történő megérkezéstől számítandó. A hirdetési anyag leadási határidejének elmulasztása esetén automatikusan a lemondás jogkövetkezményei az irányadók.

IV. HIRDETÉSI DÍJAK, ENGEDMÉNYEK

1. Kiadó hirdetési díjait és leadási határidőit külön táblázatokban a Jászberény Online-on (www.jbo.hu) a Médiaajánlatban teszi közzé. Az aktuális tarifatáblázat megtekinthető továbbá nyomatott formában a szerkesztőségben. A Kiadó tarifatáblázata tartalmazza az engedményeket is. Amennyiben a mennyiségi engedmény mértékét külön megállapodás nem tartalmazza, úgy az árengedmény mértékét a mindenkor érvényes tarifatáblázat tartalmazza. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetekben (különleges közlemények,rovatolt hirdetések, promóciós akciók, média-együttműködések stb.) a hirdetési díjat a Tarifatáblázattól eltérően állapítsa meg, mind a felárak, mind a kedvezményeket illetően.
2. A hirdetési megbízások során adott árengedmények csak az adott naptári évben megjelenő hirdetésekre vonatkoznak. A mennyiségi árengedmények csak a ténylegesen megjelent hirdetésekre vonatkoznak. Amennyiben a megrendelt hirdetési lehetőséget Reklámozó nem használja ki, az indokolatlan kedvezményeket köteles haladéktalanul visszafizetni. A Kiadó által adott engedmény, illetve jutalék harmadik személy részére, külön megállapodás hiányában át nem ruházható.
3. Kiadó a Reklámozó által elért forgalom után utólag veszi figyelembe az engedmény mértékét. Amennyiben azonban felek között keret-megállapodás kerül megkötésre, az engedmény számlázása a vállalt forgalomnak megfelelően történik. Az engedmény mértékének kiszámítása a felárakkal növelt és kedvezményekkel csökkentett forgalom alapján történik.
4. Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy bárminemű tarifaváltozás esetén legalább 15 nappal a változást megelőzően azt közli Reklámozóval.
5. Reklámügynökségek a felárral növelt, mennyiségi illetve egyéb engedménnyel csökkentett nettó hirdetési díjból ügynökségi engedményben részesülhetnek.

6. Reklámozó a hirdetési díjat a Kiadó által küldött számla alapján fizeti meg. Kiadónak joga van a hirdetési díjból előleget kérni.
7. A 8 (nyolc) naptári napon belül meg nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni. Ha Reklámozó a számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni.
8. Esetleges fizetési késedelem esetén Kiadó jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására. Ha Reklámozó korábbi megrendeléseinek ellenértékét felhívás ellenére sem teljesíti, akkor Kiadó jogosult követelése érvényesítése érdekében minden jogszerű utat igénybe venni, továbbá jogosult a későbbi megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései, és módosításai valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény ide vonatkozó rendelkezései irányadók szabályai az irányadók.
2. Mind Kiadó mind Reklámozó köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként megőrizni, időkorlátozás nélkül. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a károkozó korlátlan felelősséggel tartozik.
3. Felek esetleges jogvitáikat igyekeznek békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére a felek kikötik a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság illetékességét.
Alkalmazandó jog a magyar jog.
Jelen Általános Hirdetési Feltételek a 2009. január hó 01. napja után megkötött szerződésekre érvényesek.